รายการบุฟเฟต์/Buffet Menu  • ราคา 499 บาท หมายเหตุ - ผู้ใหญ่และเด็กที่สูงมากกว่า 130 ซม. ขึ้นไป ราคา 499 บาท - เด็กที่สูงระหว่าง 101 ซม. - 129 ซม. ราคา 250 บาท - เด็กที่สูงน้อยกว่า 100 ซม. ไม่คิดเงิน - ...

  • ราคา 699 บาท หมายเหตุ - บุฟเฟต์ราคา 699 จะสามารถสั่งเมนูในบุฟเฟต์ราคา 499 บาทมาทานได้ - ผู้ใหญ่และเด็กที่สูงมากกว่า 130 ซม. ขึ้นไป ราคา 699 บาท - เด็กที่สูงระหว่าง 101 ซม. - 1...

  • บุฟเฟต์ 888 บาท หมายเหตุ - บุฟเฟต์ราคา 888 จะสามารถสั่งเมนูในบุฟเฟต์ราคา 499 และ 669 บาทมาทานได้ - ผู้ใหญ่และเด็กที่สูงมากกว่า 130 ซม. ขึ้นไป ราคา 888 บาท - เด็กที่สูงระหว่า...

  • หมายเหตุ - เมนูของทอด ของทาานเล่น ซุป สลัด ผลไม้และของหวาน รวมอยู่ในบุฟเฟต์ทุกราคา - เมนูดังกล่าวจะเปลียแปลงตามฤดูกาลและความเหมาะสม