บุฟเฟต์ 499 บาท/Buffet 499 Baht

ราคา 499 บาท

หมายเหตุ

   - ผู้ใหญ่และเด็กที่สูงมากกว่า 130 ซม. ขึ้นไป ราคา 499 บาท

   - เด็กที่สูงระหว่าง 101 ซม. - 129 ซม. ราคา 250 บาท

   - เด็กที่สูงน้อยกว่า 100 ซม. ไม่คิดเงิน 

   - ราคาดังกล่าวรวมอาหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว

   - ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ