บุฟเฟต์ 699 บาท/Buffet 669 Baht

ราคา 699 บาท

หมายเหตุ

     - บุฟเฟต์ราคา 699 จะสามารถสั่งเมนูในบุฟเฟต์ราคา 499 บาทมาทานได้

   - ผู้ใหญ่และเด็กที่สูงมากกว่า 130 ซม. ขึ้นไป ราคา 699 บาท

   - เด็กที่สูงระหว่าง 101 ซม. - 129 ซม. ราคา 350 บาท

   - เด็กที่สูงน้อยกว่า 100 ซม. ลงไป ไม่คิดเงิน 

   - ราคาดังกล่าวรวมอาหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว

   - ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ